Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Ondergronds verbonden

 

Zeeland Seaports wil zich in de markt profileren als duurzame haven. Een van de speerpunten hierbij is de ontwikkeling van duurzame industrie en het duurzamer maken van bestaande industrie langs het Kanaal Gent-Terneuzen.

 

Vanuit dit speerpunt ontstaan innovaties gericht op duurzaam (her)gebruik van reststromen. Voorwaarde voor benutting van reststromen en het ontsluiten van een markt voor verhandeling hiervan is een ondergrondse infrastructuur (fysiek en organisatorisch). Ondergrondse leidingen verbinden verschillende gebruikers met elkaar. Dit systeemconcept noemen we Multi Utility Proving (MUP).

 

Kijk het filmpje van het project Ondergronds verbonden.

 

Projectomschrijving

 

MUP is een systeemconcept dat bestaat uit een drietal componenten. Op de eerste plaats het identificeren van uitwisselbare commodities zoals CO2 warmte, water en elektriciteit. De tweede component is het organiseren van vraag en aanbod rond uitwisseling. Als derde component van MUP wordt gebruik gemaakt van een ondergrondse infrastructuur om bedrijven te koppelen en transport via andere modaliteiten te verminderen. MUP draagt zo bij aan duurzame ontwikkeling in de Kanaalzone Gent-Terneuzen.

 

Voordelen MUP

 

MUP draagt bij aan het creëren van overzicht van leidingen door het bestemmen van een ruimtelijke strook waarbinnen de leidingen aangelegd worden. Onderdeel van het tracé kunnen gemeenschappelijke voorzieningen zijn. Door overzicht ontstaat ook veiligheid.

 

De voor MUP gereserveerde strook wil voorkomen dat er steeds opnieuw leidingtracés door het gebied ontstaan. Deze verstoren de autonome activiteiten. Door overzicht ontstaat ook rust, iedereen weet waar hij aan toe is.

 

MUP faciliteert en ontzorgt eigenaren van leidingen. Door het op voorhand bestemmen van een strook en het doorlopen van een plan-MER worden toekomstige procedures vermeden of verkort. Het actief beheren van de leidingstrook vermindert de noodzaak van continue inspecties door de afzonderlijke bedrijven. Daarbij kunnen leidingen dichter op elkaar aangelegd worden.

 

Zeeland Seaports is binnen de regio een duurzaamheidsregisseur. MUP is een belangrijk instrument voor het gericht aantrekken van bedrijven. De aanwezigheid van bepaalde reststromen kan het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich te vestigen. MUP is een toonbeeld van proactief handelen op duurzaamheidsgebied.

 

MUP is één van meerdere infrastructuurprojecten in de Kanaalzone gericht op het verder ontwikkelen van het gebied. Op die manier wil Zeeland Seaports bijdragen aan de toekomst voor de Kanaalzone. MUP is de ruggengraat die verdere grenzeloze ontwikkeling mogelijk maakt.

 

Laatste ontwikkelingen

 

De documenten voor het plan MER MUP zijn bij de gemeente Terneuzen ingediend. De openbare terinzagelegging vond daar eind 2013 plaats, tegelijkertijd met die van de Structuurvisie Busleidingen van de gemeente Terneuzen.

  • Hoofdrapport PlanMER
  • Archeologisch rapport PlanMER
  • Passende beoordeling PlanMER
  • Samenvatting PlanMER
  • Tracéverkenning PlanMER
  • Bijlagenrapport PlanMER