Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Historie Zeeland Seaports

 

Vanaf 1998 opereren de havens van Vlissingen en Terneuzen onder één havenschap: Zeeland Seaports. Natuurlijk hebben de havens van Vlissingen en Terneuzen ook al ver voor die tijd elk een uitgebreide historie.

 

Links in het menu vindt u de (ruim 800 jaar oude) historische verhalen achter de havens van Terneuzen en Vlissingen. - Hieronder leest u hoe de twee havenschappen in de tweede helft van de vorige eeuw tot één havenschap samensmolten: Zeeland Seaports.

 

Havenschap Terneuzen

 

In 1960 gaf de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat te kennen het Nederlandse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen als één havengebied te willen besturen. Het ging hem om de havens, kades, losplaatsen met bijbehorende werken en gronden langs dit kanaal. Dit diende te gebeuren door een publiekrechtelijk lichaam. Daarin zouden de langs het kanaal gelegen gemeenten samenwerken.

 

Met dat doel werd in 1961 een studiecommissie Havenschap Terneuzen - Kanaalzone Zeeuwsch Vlaanderen ingesteld, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren. De studiecommissie schreef in 1963 dat er in het gebied een doelbewust, intensief en elastisch havenbeheer was vereist. Dit kon alleen kon worden uitgevoerd door de oprichting van een nieuw bestuurlijk orgaan: Havenschap Terneuzen.

 

Havenschap Vlissingen

 

Aanleiding was een schrijven van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 28 november 1961 aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Daarop werd een studiecommissie opgericht om een gemeenschappelijke regeling voor het beheer van het haven- en industriegebied Zuid-Sloe te onderzoeken. In deze commissie waren diverse partijen betrokken. De commissie presenteerde op 19 maart 1964 een ontwerp gemeenschappelijke regeling voor de oprichting van het Havenschap Vlissingen aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

 

Naar één havenschap

 

Bij Wet van 10 september 1970 en bij Wet van 8 april 1971 werden respectievelijk het Havenschap Terneuzen en het Havenschap Vlissingen opgericht. Binnen deze gemeenschappelijke regelingen werkten gemeenten, Rijk en Provincie samen.

 

De opzet van deze nieuwe havenorganisaties was een direct succes. In de loop der jaren breidde de overslag in het Zeeuws-Vlaamse havengebied zich uit van 3 naar 11,5 miljoen ton per jaar. De overslag van het Vlissingse havengebied vertoonde een groei van net onder 1 miljoen ton per jaar naar bijna 13 miljoen ton. Het aantal arbeidsplaatsen in beide havengebieden samen steeg tot bijna 13.500.

 

In 1994 liet het Rijk weten haar deelname in de Zeeuwse havenschappen te willen beëindigen. Ook drong het Rijk erop aan de Zeeuwse havenschappen om te vormen tot één havenschap. In 1998 werd het fusieproces geformaliseerd en per 1 januari 1998 was het nieuwe Havenschap Zeeland Seaports een feit.