Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Natuurbeheer

 

Met het ecologisch beheren van de groene omgeving in ons havengebied proberen we invulling te geven aan het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. Daar waar het kan is het beheer erop ingericht om zoveel mogelijk verschillende plant- en diersoorten te accommoderen. Uiteraard zonder dat de aanwezigheid van specifieke soorten, vanuit juridisch oogpunt, een risico gaan vormen voor de verdere ontwikkeling van het havencomplex.

 

We hechten aan de bescherming van natuur en milieu. Enerzijds door het in beeld brengen/toetsen van de gevolgen van de (voorgenomen) activiteiten voor de ruimtelijk vastgelegde natura 2000 en EHS gebieden rondom ons beheersgebied. Anderzijds door de verscheidenheid aan flora en fauna te behouden tot het moment dat bedrijfsvestiging plaatsvindt en we de nog braakliggende terreinen echt nodig hebben. Op de terreinen die we niet kunnen inzetten als bedrijventerrein (bermen, dijken, leidingstraten, enzovoorts) willen we de flora en fauna behouden en daar waar mogelijk zelfs versterken.

 

In 2016 heeft Zeeland Seaports de Uitgangspunten Natuurbeleid geactualiseerd. Download de uitgangspunten natuurbeheer hoe we dat doen.


Uitgangspunten Natuurbeleid

 

Broedende vogels

 

Op het haven- en industrieterrein broeden grote aantallen zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen op onbebouwde of nog niet ingerichte terreinen en deels op bedrijfsterreinen. Door de toenemende ontwikkeling van het haven- en industrieterrein zal de komende jaren veel broedgebied voor meeuwen verloren gaan. Hierdoor neemt de meeuwendruk op de resterende ruimtes toe. Dit kan leiden tot het uitwijken van meeuwen naar locaties waar ze minder gewenst zijn (uitgegeven bedrijfsterreinen of kwetsbare natuur op de Hooge Platen in Westerschelde).

 

Zeeland Seaports heeft de opdracht verstrekt om een meeuwenbeheerplan op te stellen, om vast te leggen hoe ruimte kan worden aangeboden voor de populatie meeuwen binnen het haven- en industrieterrein van Vlissingen-Oost.

 

Groene Knoop

 

De Groene Knoop is een natuurgebied dat ter compensatie van de aanleg van het glastuinbouwgebied bij Westdorpe is gerealiseerd. Het gebied ligt ingeklemd tussen de industrie in de Koegorspolder, de Tractaatweg tussen Terneuzen en Zelzate en Westdorpe. Aan de zuidzijde ligt het natuurgebied Westdorpe Noord. Het natuurgebied kan tevens gebruikt worden voor recreatieve doeleinden zoals wandelen, fietsen en paardrijden.

 

Het voormalige plangebied bestond uit polders waarin akkerbouwgewassen geteeld werden. Naast dijken zijn er enkele weilanden met oude knotbomen en hoogstamfruit. Het glastuinbouwgebied wordt omzoomd door een strook van 30 meter bloemrijk grasland met daarnaast een brede plantsoenstrook met struiken en bomen. In De Groene Knoop zijn 500 bomen aangeplant en 4000 struiken. Daarnaast zijn er meerdere drinkputten en is het gebied voorzien van schelpenpaden.Het is de bedoeling dat het nieuwe natuurgebied het nieuwe leefgebied is voor de steen- en kerkuilen, sperwers en buizerds. Naast De Groene Knoop is bij de Zwartenhoekse zeesluis, een monument dat in 2009 gerestaureerd is, een toeristische pleisterplaats aangelegd.

  

Lepelaars

 

In Vlissingen-Oost broedt een vrij grote populatie lepelaars op het voormalig FMT terrein aan de Frankrijkweg. Deze bijzondere populatie broedt binnen een grote kolonie meeuwen. Binnen het Lepelaarfonds Zeeland Seaports zijn in 2013 projecten geformuleerd door de partijen. De focus van de projecten ligt op het eventueel creëren van nieuwe broedlocaties en het verbeteren van gelegenheid tot het vinden van voedsel.

 

Meer informatie over het milieubeleid van Zeeland Seaports vindt u in het Milieujaarverslag.

 

Download het Milieujaarverslag