Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

Bekendmaking Verkeersbesluit

12-09-2017

De Havenmeester van Zeeland Seaports brengt ter openbare kennis, dat een verkeersbesluit is genomen om voor onbepaalde tijd ligplaatsverboden en -geboden onder voorwaarden binnen het beheersgebied van Zeeland Seaports op het Kanaal van Gent naar Terneuzen in te stellen. Het betreft vervanging en aanvulling van vaste bebording in het Zijkanaal A en Noorddok.


Ingevolge artikel 6 van het BABS is bij de voorbereiding van dit besluit overleg gepleegd met de Politie Landelijke Eenheid dienst Infrastructuur, Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie, Rijkswaterstaat Zee en Delta, district Zuid en de Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Terneuzen.


Terinzagelegging

Het verkeersbesluit ligt vanaf 15 september op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur 6 weken ter inzage op het kantoor van Zeeland Seaports, Schelpenpad 2 te Terneuzen. Een afschrift van dit besluit is kosteloos te verkrijgen op genoemd adres. Het besluit is eveneens te vinden op de website van Zeeland Seaports www.zeelandseaports.nl. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de Havendienst van Zeeland Seaports, telefoon 0115 64 74 00.


Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit bekend is gemaakt, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports, postbus 132, 4530 AC Terneuzen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: 

  • naam en adres; 
  • de dagtekening; 
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht; 
  • de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het Dagelijks Bestuur heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening ( o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht: postbus 90006, 4800 PA Breda, of via het Digitaal loket bestuursrecht.Terneuzen, 15 september 2017


De Havenmeester Zeeland Seaports,J. Hollander


Download

Bekendmaking Verkeersbesluit

Verkeersbesluit


Naar nieuwsarchief

Nieuws

Meer berichten >>